Jongeren

Aanmeldingsprocedure

Vragen over de periode voor en tijdens de aanmelding

Wat is het verschil tussen aanmelden en inschrijven?​​

Aanmelden betekent dat je vooraf laat weten in welke school of scholen jij je kind wil inschrijven. Een kind inschrijven in een school houdt in dat er een plaats vrij is in de school en dat je als ouder akkoord gaat met het pedagogisch project en het schoolreglement van de school. Alle kinderen, ook kinderen die behoren tot de voorrangsgroepen (broers en zussen, kinderen van personeel) melden zich aan tijdens eenzelfde periode.
 

Waarom organiseren wij een aanmeldingsprocedure?​

 • Het aanmeldsysteem zorgt er voor dat zoveel mogelijk kinderen in de school van hun eerste keuze kunnen ingeschreven worden.
 • We willen voorkomen dat er wachtrijen aan de schoolpoorten ontstaan.
 • We willen voorkomen dat kinderen in meer dan één school van onze deelnemende scholen effectief ingeschreven worden.
 • Het aanmeldsysteem via computer zorgt ervoor dat het aanmelden zonder tijdsdruk kan gebeuren.
 • Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat iedereen evenveel kans krijgt om zijn kind in de school van eerste keuze in te schrijven.

Waarom digitaal aanmelden?​

 • Wij willen voorkomen dat er wachtrijen aan de schoolpoorten ontstaan.
 • Een centrale aanmeldingsprocedure voorkomt dat er dubbele inschrijvingen zouden ontstaan. Je kan je kind maar in één school van de deelnemende scholen effectief inschrijven.
 • Het systeem zorgt ervoor dat het aanmelden zonder enige tijdsdruk kan gebeuren.
 • Alle kinderen, ongeacht hun afkomst, krijgen evenveel kans om aan te melden in de school van hun keuze en om in de school van hun eerste keuze in te schrijven.

 

Wanneer start de aanmeldperiode?​

De aanmeldperiode start vanaf maandag 30 maart 2020 (14 uur) tot en met vrijdag 24 april 2020 (14 uur). ​
 

​Heeft het tijdstip van aanmelden belang?

​Het moment van aanmelden heeft geen belang. Er wordt geen rekening gehouden met chronologie.
 

Wat heb ik nodig om mijn kind aan te melden?​

 • Een computer met internet en een e-mailadres.
 • Naam, voornaam, geboortedatum en adres van je kind.
 • Het rijksregisternummer van je kind. Dat vind je op de achterzijde van de kids-ID van je kind (11 cijfers; links bovenaan) of op de SIS-kaart van je kind (rechts bovenaan). 
 • Indien je geniet van voorrang: het rijksregisternummer van het kind/personeelslid dat de voorrang genereert.

 

Voor welke scholen kan je aanmelden? ​

Je kan aanmelden voor alle deelnemende scholen uit de verschillende regio’s. Het overzicht van de deelnemende scholen vind je hier
 

Voor hoeveel scholen kan je aanmelden? ​

De ervaring leert dat er voor verschillende scholen meer aanmeldingen dan plaatsen zijn. Hoe meer scholen je aanduidt, hoe groter de kans dat je een school toegewezen krijgt. We raden aan vooraf info te verzamelen over scholen waar je kind zich thuis kan voelen.
 

Wie kan je ondersteunen bij het aanmelden?​

Iedereen kan je helpen: een familielid, een vriend, een zorgbegeleider, een onderwijzer, een voogd kan je helpen om je kind aan te melden. Je krijgt als ouder de mail met het resultaat van de aanmelding. Je kan een extra mailadres opgeven zodat een tweede persoon de aanmelding mee kan opvolgen.
 

Wat als je tijdens de aanmeldperiode jouw gegevens wil wijzigen?​

Door je gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen, kom je in het aanmeldprogramma. Je kan de gegevens daar zo vaak je wil wijzigen tot en met 24 april (14 uur).​
 

Wie krijgt voorrang bij het inschrijven?​

Volgende kinderen krijgen voorrang bij het inschrijven:
 • Broers en zussen van leerlingen die nu ingeschreven zijn in de secundaire school. Ook stiefbroers en -zussen, halfbroers en -zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres wonen.
 • Kinderen van personeel van de secundaire school.
De voorrangsgroepen moeten zich ook aanmelden tijdens dezelfde aanmeldperiode (30/03 - 24/04). Bij de toewijzing krijgen zij wel voorrang in de school van broer/zus of ouder die personeelslid is in die betreffende secundaire school. Opgelet: zij krijgen enkel voorrang in de secundaire school waarin de broer/zus of ouder die personeelslid is zich bevindt. Zij krijgen dus geen voorrang in alle deelnemende scholen.
 

Wie wordt als broer of zus beschouwd?​

Broers en zussen zijn kinderen die tot ‘eenzelfde leefentiteit’ behoren. Hiermee bedoelt men effectieve broers en zussen (hebben 2 gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres; halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres; kinderen die onder hetzelfde dak wonen (= dezelfde hoofdverblijfplaats hebben) maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (bv. stiefbroers en –zussen).
​De personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in recht of in feite de leerlingen onder hun bewaring hebben. Omdat kinderen in het kader van het co-ouderschap bij de twee ouders verblijven, worden deze beide als ouder beschouwd (in de zin dat zij het kind in feite onder hun bewaring hebben). Zij kunnen dan ook beide aanspraak maken op de voorrang voor kinderen van dezelfde leefentiteit.
 

Waar houden gescheiden ouders best rekening mee?​

 • In het belang van het kind bespreken gescheiden ouders vooraf in welke school of scholen ze hun kind willen aanmelden. Bij geen onderling akkoord, dienen de ouders een procedure in kortgeding op te starten bij de vrederechter. Hou rekening met de beperkte tijd voor aanmelden en inschrijven. 
 • Ouders die niet op hetzelfde adres wonen, mogen hun kind niet afwisselend naar de ene en dan weer naar de andere school sturen. De school moet zo’n inschrijving weigeren.
Gelieve ons voor verdere vragen hierover te contacteren via .
 

Wat indien er slechts één plaats vrij is voor kinderen uit dezelfde leefentiteit (broers, zussen, stiefbroers...)?​

Je kan je kinderen van dezelfde leefentiteit aan elkaar koppelen. Door te koppelen geef je aan dat je kinderen bij voorkeur in dezelfde school worden ingeschreven.  Opgelet: deze koppeling geldt enkel indien de kinderen voor eenzelfde structuuronderdeel worden aangemeld; 1A of 1B (geen combinatie van beide).
 

Kan je gebruik maken van de voorrang als personeelslid?​

Een personeelslid moet op het ogenblik van de inschrijving een contract hebben van een lopende tewerkstelling van meer dan 104 dagen. Het personeelslid hoeft nog geen 104 dagen effectief te hebben gewerkt voor de school van keuze op het moment dat de leerling zich inschrijft. De voorrang kan worden opgenomen door een personeelslid ongeacht de functie die het uitoefent, dit kan een klusjesman, een leraar, een administratief medewerker, een pedagogische begeleider of logopedist zijn. Het soort contract dat een school en een personeelslid hebben afgesloten, is niet van belang. Volgende personeelsleden komen in aanmerking:
 • personeelsleden die geaffecteerd zijn aan of aangesteld zijn in een school;
 • personeelsleden die via een arbeidsovereenkomst werden aangeworven door een schoolbestuur en tewerkgesteld worden in de school.
Een personeelslid dat geaffecteerd is aan een school maar tijdelijk aangesteld/tewerkgesteld is in een andere school, kan in beide scholen van de voorrangsregeling gebruik maken. Naast de functie en het type contract is ook de tewerkstellingsbreuk van het personeelslid (bv. voltijds of deeltijds) van geen belang om voorrang te krijgen.
 

Wat als je een kind met voorrang vergeet aan te melden?​

Meld je je kind niet aan, dan verliest het zijn/haar voorrang. Inschrijven voor dezelfde school als broer/zus of als ouder (personeelslid) kan dan pas vanaf 13 mei. Dit kan enkel als er in die school nog vrije plaatsen zijn dan. 
 

Wat als je voorrangsschool niet je eerste keuze is? ​

Zet de scholen in volgorde van je voorkeur. Als je recht hebt op voorrang kan je ook meerdere schoolkeuzes opgeven. Voorbeeld: 1e schoolkeuze = A, 2e schoolkeuze = voorrangsschool B
 1. De computer ordent jou bij de leerlingen van 1e keuze in A. Hier krijg je een toevalsnummer. a) Op basis van het toevalsnummer word je gunstig geordend -> je wordt toegewezen in A en de 2e schoolkeuze (voorrangsschool) wordt niet verwerkt ​b) Op basis van het toevalsnummer word je ongunstig geordend -> je wordt geweigerd en krijgt een volgnummer op de wachtlijst van A
 2. In geval van b. : De computer ordent jou met prioriteit in B -> de vrije plaatsen werden in het verleden nooit door de prioriteitsgroep volledig ingenomen -> je wordt hoogst waarschijnlijk toegewezen in B

 

Je kind volgt les in een lagere school gelegen op dezelfde campus als de secundaire school. Hoe kan je je kind aanmelden?

Deze kinderen hebben geen voorrang.  Ze dienen zich zoals iedereen ook aan te melden tijdens de aanmeldperiode.
 

Je woont dicht bij de school. Krijgt je kind voorrang?​

Neen, voor het secundair onderwijs geldt het afstandscriterium niet, het is decretaal niet toegestaan. Het maakt dus geen verschil of je dichtbij dan wel ver van een school woont.
 

Behoort je kind tot een indicator- of niet-indicatorprofiel?​

Aanmeldende scholen zijn volgens het decreet verplicht om een onderscheid te maken tussen leerlingen met een indicator- en niet-indicatorprofiel. Wanneer behoor je tot een indicator- of niet-indicatorprofiel?
 • Je ontving een schooltoelage van de dienst school- en studietoelage (2018-2019) of een schooltoeslag vanuit het Groeipakket (2019-2020).
 • De moeder is niet in het bezit van een diploma van het secundair onderwijs.
Bij elke nieuwe inschrijving moet een leerling aan de hand van bewijsstukken opnieuw aantonen of hij/zij aan één of meerdere indicatoren beantwoordt.
 

Hoe bewijs je dat je recht hebt op een schooltoelage (2018-2019) of schooltoeslag (vanaf 2019-2020)?​

Je moet bij de inschrijving een bewijs voorleggen dat je dit schooljaar een schooltoeslag ontvangt of het vorige schooljaar een schooltoelage ontving. Deze documenten kunnen gelden als bewijs:
 • de brief van de dienst school- en studietoelage
 • de brief van de uitbetaler van het Groeipakket
 • een rekeninguittreksel. 

 

Wat indien je je gegevens nog wilt wijzigen?​

Je bent zelf verantwoordelijk voor de gegevens die je indient maar je kan je gegevens die je via het internet registreert, nog altijd wijzigen tot en met 24 april 2020 (14u). Het volstaat opnieuw in te loggen. Ben je onzeker of je de gegevens juist hebt ingediend, dan kan je contact opnemen met . Tijdens de aanmeldperiode zal er ook een telefoonnummer beschikbaar zijn waar je terecht kan voor dringende technische ondersteuning. Dit telefoonnummer zal gepubliceerd worden op de contactpagina van aanmelden.school.
 

Wat indien je niet alle gegevens wenst te registreren?​

Het is belangrijk dat je de gegevens m.b.t. de indicatoren correct registreert.  Als je de school niet wenst te informeren over het al dan niet voldoen aan één of meerdere indicatoren, dan zal je kind beschouwd worden als niet-indicatorleerling.  Als je de school foutief informeert, dan zal je kind ook beschouwd worden als niet-indicatorleerling en komt hier achteraan de lijst. Bij toewijzing van een school kan de school jouw inschrijving weigeren gedurende de inschrijfperiode voor toegewezen leerlingen. 
 

Wordt bij het aanmelden gevraagd naar de keuzeopties in 1A?

Neen, de ouders melden hun kind aan voor het eerste leerjaar A of B. 
 

​Meld je aan voor 1A of 1B?

​Kinderen die hun getuigschrift basisonderwijs zullen behalen, melden aan voor 1A. Kinderen die hun getuigschrift basisonderwijs niet zullen behalen, melden aan voor 1B.  Twijfel je of je kind het getuigschrift zal behalen, contacteer de basisschool of het CLB.  Is er nog geen duidelijkheid bij het aanmelden of je kind het getuigschrift zal halen, dan heb je de mogelijkheid om zowel voor 1A als voor 1B aan te melden. 
 

Wat indien je kind geen rijksregisternummer heeft?

Je neemt contact op met . Tijdens de aanmeldperiode zal er ook een telefoonnummer beschikbaar zijn waar je terecht kan voor dringende technische ondersteuning. Dit telefoonnummer zal gepubliceerd worden op de contactpagina van aanmelden.school.  
 

​Via welke multimedia kan je aanmelden?

Je kan surfen naar https://aanmelden.school op elke soort computer, laptop, smartphone, tablet, …  en via elke soort recente browser. Internet Explorer is verouderd en mag niet gebruikt worden. Aanmelden via een tablet of smartphone raden we af omwille van het kleine scherm, het zal comfortabeler gaan op een pc.
 

​Je hebt geen toegang tot het internet. Bij wie kan je terecht?

​Je kan op eender welke computer aanmelden: thuis, bij familie, je buren, in een openbare bibliotheek, een buurthuis, de lagere school… Er zijn lokale partners die je kunnen helpen. Neem contact op met een organisatie in je buurt. 
 

​Je hebt geen e-mail adres, hoe kan je aanmelden?

​Tijdens de aanmeldperiode zal er een telefoonnummer beschikbaar zijn waar je terecht kan voor dringende technische ondersteuning. Dit telefoonnummer zal gepubliceerd worden op onze contactpagina.  
 
 
 

Vragen over de periode na de toewijzing

​Hoe lang blijft je kind op de reservelijst staan?

​Je verliest je reservenummers in scholen van hogere voorkeur niet bij inschrijving in een school van lagere voorkeur. Je kind blijft op de wachtlijst staan t.e.m. de vijfde schooldag van oktober tenzij je zelf je plaats op de wachtlijst annuleert. 

​Wat gebeurt er met je reservenummer?

Indien de school van je eerste keuze volzet is, krijg je een reservenummer (R-nummer). Dat betekent dat je een genummerde plaats krijgt op de wachtlijst. We respecteren strikt de volgorde van de wachtlijsten. Als je in een bepaalde school een reservenummer kreeg, krijg je ook een bewijs van niet-gerealiseerde inschrijving. Als er een plaats vrij komt, contacteert de school je. Je moet dan binnen de vijf schooldagen beslissen of je kind die vrije plaats wil innemen.  Het is mogelijk dat je voor al je voorkeursscholen op een wachtlijst terecht komt. Ook in dat geval willen we de plaatsen zo eerlijk mogelijk verdelen. Kinderen met een school van lagere voorkeur dan die van jou, kunnen nooit voor jou op de wachtlijst staan.  Het is belangrijk te weten dat de toestand van 7 mei 2020 niet die van 1 september is. De ervaring leert dat er leerlingen niet komen inschrijven en dus plaats maken voor kinderen op de reservelijsten. Vanaf 7 mei kan je de website raadplegen om het dossier op te volgen of je reservenummer te annuleren. Hiervoor heb je je accountgegevens nodig.
 

​Kan je de keuze voor 1A later omzetten naar 1B of omgekeerd?

​Je kan tijdens het aanmelden kiezen voor 1A of 1B of voor beide. Deze keuze is bindend en kan niet meer gewijzigd worden na de aanmelding.  Voorbeeld: Je hebt je kind aangemeld voor 1B en krijgt een school toegewezen voor 1B.  Je kind haalt toch het getuigschrift en voldoet dus niet meer aan de toelatingsvoorwaarden om te starten in 1B.  Je hebt niet aangemeld voor 1A en kan dan ook maar inschrijven in 1A vanaf 13 mei daar waar er nog plaats is. 

Je bevindt je in het buitenland op het ogenblik dat de school je uitnodigt voor een inschrijving. Wat nu? 

Het is belangrijk dat je de school hiervan op de hoogte brengt per telefoon, e-mail,… Er zijn twee mogelijkheden:
 • De school vraagt je om iemand (bv. een familielid) schriftelijk het ondertekend mandaat te geven om de inschrijving te bevestigen.
 • De school legt een afspraak vast wanneer je zelf het inschrijvingsformulier kan komen handtekenen. 

 

 

 

1A/1B

 

Wie meldt aan?

Alle kinderen die starten in een secundaire school in 1A of 1B, ook broers, zussen en kinderen van personeel.

1A

1A is bestemd voor leerlingen die een getuigschrift basisonderwijs ontvangen.

1B

1B is bestemd voor leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs ontvangen. Weet je nog niet of je kind het getuigschrift basisonderwijs zal ontvangen, contacteer dan de basisschool of het CLB.
 

Wat na 1A of 1B?

Na
Geslaagd? Je kan nu naar...
Met akkoord van de toelingsklassenraad kan je naar...
1A
2A, 2B
 
1B
2B, 1A
2A
 
​Je mogelijkheden hangen ook af van het attest dat je behaalt op het einde van het 1ste jaar.
​A-attest
Je bent geslaagd De klassenraad legt geen beperkingen op.
​A-attest met verplichte remediëring
Je bent geslaagd De klassenraad legt geen beperkingen op. Je moet in het 2de jaar remediëring volgen op school voor bepaalde vakken.
​​A-attest met beperkingen
Je bent geslaagd. De klassenraad sluit bepaalde basisopties of pakketten uit in 2A en/of 2B.
C-attest
Je bent niet geslaagd. Je mag niet naar 2A of 2B en dient je 1e jaar te overzitten.. Word je ten laatste op 31 december van het nieuwe schooljaar 14 jaar? Dan mag je toch starten in 2B, als de leerkrachten van 2B (beslissing klassenraad) akkoord gaan. 
 
Sommige scholen geven na het 1ste jaar geen A- of B-attesten aan alle leerlingen maar een attest van regelmatige lesbijwoning waarmee ze naar het 2de jaar kunnen in de school. In deze scholen krijgen de leerlingen pas in het 2de jaar een A-, B- of C-attest.
 

 

 

Toewijzing

 

HIER kan je een filmpje bekijken met een reconstructie van de toewijzing.

 

Hoe gebeurt de toewijzing van de aangemelde leerlingen?

6 mei 2020 De computer wijst elke leerling toe aan een school. Het computerprogramma houdt daarbij eerst rekening met de opgegeven schoolvoorkeur. Voor sommige scholen is er meer vraag dan plaats. Omdat we met dit systeem iedereen gelijke kansen willen geven, zal de schooltoewijzing per toeval gebeuren. Het verloopt als volgt:
 • Eerste ronde: de computer gaat bij iedere leerling na welke zijn eerste schoolvoorkeur is. Hij ordent de leerlingen op een willekeurige wijze zodat een lijst tot stand komt. Zolang er plaats is in je school van eerste voorkeur, krijg je er een toewijzing nummer (T-nummer). Van zodra er geen plaats meer is in je school van eerste voorkeur, krijg je een reservenummer (R-nummer) voor deze school.
 • Tweede ronde: de computer gaat na voor de leerlingen met een R-nummer in de school van eerste voorkeur, welke hun school van tweede voorkeur is. Opnieuw ordent hij deze leerlingen op een willekeurige wijze. Als er plaats is in de school van tweede voorkeur, krijg je daar een T-nummer. Je behoudt uiteraard ook je R-nummer in je school van eerste voorkeur. Als ook in de school van tweede voorkeur geen plaats is, krijg je weer een R-nummer.
 • Derde of volgende ronde(s): we hanteren hetzelfde principe voor wie nog niet toegewezen is aan een school van eerste, tweede of volgende voorkeur. De computer herhaalt deze procedure tot elke leerling die nog een volgende school heeft aangeduid een T-nummer heeft. De computer controleert bij elke ronde of een leerling een indicatorleerling is. Indicatorleerlingen worden in volgorde van toewijzing aan de gereserveerde plaatsen toegewezen.
 • Een deurwaarder is aanwezig bij de toewijzing en controleert de procedure.
De volgorde van aanmelding heeft geen invloed op de toewijzing. ​ 7 mei 2020 Aanmelden.school stuurt een e-mail of brief per post (als je dat wenst). Daarin staat in welke school je kind een toegewezen plaats (T-nummer) heeft en/of in welke scholen je kind op de reservelijst (R-nummer) staat.
 • Je krijgt voor een school een volgnummer dat begint met een T: dit is het nummer voor de school waaraan je kind effectief is toegewezen.
 • Je krijgt voor een school een volgnummer dat begint met een R: dit is het nummer voor de school waar je kind op de reservelijst staat. Voor de indicatorleerlingen begint het reservenummer met R-IND en een volgnummer in de reservelijst van de indicatorleerlingen. Voor de niet-indicatorleerlingen begint het reservenummer met R-nietIND en een volgnummer in de reserve lijst van de niet-indicatorleerlingen. De reservelijst van de indicator en de niet-indicatorleerlingen begint met 1 te nummeren. Wanneer er plaatsen vrij komen, worden de leerlingen op de reservelijst in de genummerde volgorde van hun reservelijst (IND of nietIND) gecontacteerd. Indien een van beide lijsten geen reservenummers meer bevat en er komen nog plaatsen vrij, dan wordt het eerstvolgende reservenummer van de andere lijst daar toegewezen. De volgorde van de reservelijst blijft bestaan tot het afsluiten van de inschrijvingen
 • Voor de leerlingen met een T-nummer zal bij de mail ook de praktische informatie zitten over de regeling om in te schrijven in de school.
 • Voor de leerlingen met een R-nummer bevat de mail een bijlage met de mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving. Dit bewijs moet je goed bijhouden. Indien er op deze school later plaatsen vrij komen, zal de school je contacteren om in te schrijven. Hierbij zal de school steeds de volgorde van de lijst met de R-nummers respecteren.
T-nummer betekent: ik heb een effectieve toegewezen plaats in de school. R-IND-nummer betekent: ik ben indicatorleerling en ik heb een reservenummer op de wachtlijst van de indicatorleerlingen in de school. R-nietIND-nummer betekent: ik ben niet-indicatorleerling en ik heb een reservenummer op de wachtlijst van de niet-indicatorleerlingen in de school.
13 mei 2020 tot en met 5 juni 2020 Je hebt een T-nummer Tijdens deze periode kom je naar de toegewezen school om in te schrijven. Wat heb je nodig?
 • De e-mail of brief van de school met je T-nummer
 • Het bewijsstuk en/of de verklaring op eer indien je je kind als indicatorleerling hebt aangemeld. Wie verkeerde informatie geeft, verliest zijn toegewezen- en/of reservenummer(s) en zal achteraan de lijst van de niet-indicatorleerlingen belanden.
 • De identiteitskaart of kids-ID van je kind indien je kind hierover beschikt.
Als je niet naar de school komt tijdens de periode die in de brief staat, verlies je je volgnummer (T-nummer). Je hebt een R-nummer Tijdens de inschrijvingsprocedure blijft je R-nummer behouden in scholen van hogere voorkeur, tenzij je er zelf afstand van doet. Het is daarom belangrijk dat je de mededeling(en) van niet-gerealiseerde inschrijving met het R-nummer goed bijhoudt. Van zodra er een plaats vrij komt in een school waar jij een R-nummer hebt en jij staat er vooraan op de reservelijst, zal deze school je contacteren om daar in te schrijven. Je hebt dan maximum vijf schooldagen om te beslissen of je de plaats wenst. De ervaring leert dat in scholen met wachtlijsten plaatsen kunnen vrij komen om verschillende redenen: leerlingen kiezen voor een andere school, ze zijn tevreden met de toewijzing aan een school van lagere voorkeur, toevallige omstandigheden zoals bv. verhuis.
Je kan op onze website vanaf 7 mei (12.00 uur) zelf de stand van zaken van je kind op de reservelijst raadplegen. Je hebt je gebruikersnaam en wachtwoord nodig.